ОТ ВЗЕМАНЕТО НА КРЪВ
ДО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

От вземането на пробата до изпращането на резултатите от теста по електронен път, цялата процедура обикновено отнема 5 дни.

Продължителността на целия процес зависи от това колко гладки са отделните стъпки:

1. Вземане на кръв

Проба от 10 ml периферна майчина кръв се взема от медицинска сестра. Това изискване свежда до минимум потенциалното замърсяване с ДНК от мъже, което може да повлияе върху процеса на определяне на пола на плода (ако бъде поискано от бременната жена). Кръвните проби могат да се вземат още през 11-тата седмица на бременността* и не е необходимо да се вземат на гладно.

Скринингът с TRISOMY test може да се извърши между 11-тата и 22-ра седмица на бременността. Възможно най-ранните или най-късните опции са предмет на предпочитанията на бременната жена и препоръките на нейния лекар, които зависят от здравословното състояние на пациента.

Съхранена в епруветка от 10 ml, съдържаща EDTA, кръвната проба трябва да бъде етикетирана със стикер с баркод (включен в специалния формуляр за поръчка на TRISOMY test), с името на пациента и номера на удостоверението за раждане върху него. Веднага след като се напълни епруветката, тя трябва да се разбърка внимателно (като я обърнете надолу и после отново я изправите 10 пъти – без разклащане!) Обикновено биологичният материал трябва да се съхранява при температура от 4°C. Пробата не трябва да се замразява.

Ако се очаква периодът на транспортиране да бъде по-дълъг, т.е. повече от 36 часа след вземането на кръвната проба, е необходимо да се използва системата Streck Cell Free DNA BCT.

*Съгласно решение на Етичната комисия към Министерството на здравеопазването на Словашката република, лабораторията предоставя резултати от теста едва след изтичане на 12-тата седмица от бременността.

Лабораторията няма да предоставя никакви резултати от теста, освен ако не е изтекла 12-тата седмица от бременността на пациентката!

2. Изпращане на пробата в лабораторията

Заедно с правилно попълнен специален формуляр за поръчка, всяка проба се съхранява в единичен транспортен плик и термо торба (при 4°C), които трябва да бъдат доставени до Централната лаборатория на Medirex, a. s. в Братислава в рамките на максимум 36 часа след вземането на кръвната проба.

3. Заплащане за теста

Заплащането за TRISOMY test, TRISOMY test XY, TRISOMY test + зависи от спецификите на страната.

4. Освобождаване на кръвната проба за анализ

Веднага щом плащането бъде идентифицирано, пробата се анализира по специален метод.

5. В лабораторията: анализ и оценка на данните с помощта на специален софтуер

1. Обработка на кръвната проба

Веднага след като епруветката бъде доставена в лабораторията, пробата се обработва, за да се изолира плазмата, която съдържа генетичен материал на плода в извънклетъчна форма. Получената по този начин плазма впоследствие се доставя до лабораториите Trisomy test, s.r.o., където се подлага на по-нататъшна обработка.

2. Изолиране на ДНК

Свободно циркулиращата ДНК се получава от плазмата с помощта на прецизна многоетапна процедура на пречистване. ДНК идва както от майката, така и от нейния плод. Феталната ДНК представлява около 13% от ДНК, получена от плазмата. Ако кръвната проба не е взета в съответствие с указанията, кръвните клетки, съдържащи се в пробата, може да са се разпаднали и процентът на феталната ДНК може да е спаднал. Това прави откриването на евентуална тризомия на плода невъзможно. След изолирането се извършва проверка на качеството на пробата, за да се установи дали е настъпило разпадане на кръвните клетки или не. Ако такова бъде установено, ние се свързваме с лекуващия лекар, за да го помолим да вземе друга кръвна проба.

3. Подготовка на ДНК пробите за анализ

Изолираната ДНК се обработва в лабораторията - този процес се обозначава като подготовка на библиотека за секвениране. Тези библиотеки за секвениране са необходими за целите на анализиране на проби, с помощта на секвениране от ново поколение. Тъй като общото количество ДНК, получено от плазмата, е много малко, ние използваме полимеразна верижна реакция, за да умножим това количество. Подготовката на библиотека за секвениране, подходяща за аналитичната процедура, отнема 48 часа.

4. Проверка на качеството на пробата

Скринингът с TRISOMY test е вреемемка и скъпа скринингова процедура, като резултатът от нея зависи много от добрата подготовка на пробите за анализ. Чувствителният флуоресцентен електрофоретичен анализ, обаче, ни позволява да видим дали подготвената библиотека за секвениране всъщност е подходяща за по-нататъшен анализ. Добре подготвените библиотеки за секвениране впоследствие се използват в следващата фаза, която се нарича „секвенционен анализ“.

5. Окончателен анализ - секвениране

Чрез четене на 30 милиона фрагмента в течение на 20-часова аналитична процедура, ние извършваме анализ на целия геном с ниско покритие (четене приблизително на всяка десета база, а не на всяка една от тях). Този метод на секвениране дава приблизително 500 MB данни, които впоследствие се оценяват с помощта на специален софтуер, базиран на уникален математически алгоритъм. Нашият високоефективен сървър е в състояние да оцени данните, получени от една проба в рамките на няколко минути.

6. Резултати от теста

Въз основа на получените данни, използвайки най-съвременен алгоритъм и сложен статистически и математически модел, специалистите в нашата лаборатория могат да определят резултата от анализа.

6. Изпращане на резултатите от теста до лекарите

Резултатите от секвенирането се изпращат от лабораторията Trisomy test, s.r.o. обратно в Medirex. Докладът с резултатите от теста се доставя директно на лекаря, който е насочил пациента за теста и е взел проба от кръвта на пациента.

Пациентите научават за своя резултат от TRISOMY test, TRISOMY test XY или TRISOMY test + от своите лекари. Информация относно пола на техния плод може да бъде предоставена само след изтичане на първия триместър от бременността.

РЕЗУЛТАТ ТЪЛКУВАНЕ ПРЕПОРЪКА
Отрицателни резултати Тризомия на хромозома 21, 18 или 13 не е открита. Отрицателен резултат от скрининговия тест не е необходимо да бъде потвърждаван от друг тест. Лекуващият лекар на пациента, обикновено гинеколог, ще избере по-нататъшните здравни грижи.
Положителни резултати Тризомия е открита в една от изследваните хромозоми. Положителен резултат от скрининга с TRISOMY test, TRISOMY test XY или TRISOMY test + трябва да бъде потвърден чрез генетичен тест на базата на проба, получена чрез инвазивен метод. Жизненоважно е пациентката да се консултира относно своите резултати в специализирана клиника по медицинска генетика.
Неинформативни резултати Предоставената проба не може да бъде обработена в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика или резултатът от скрининговия тест не дава отговор на диагностичния въпрос, дори пробата да е анализирана повторно. Трябва да се вземе друга кръвна проба (не се изисква допълнително заплащане), обикновено 14 дни по-късно. Концентрацията на феталната ДНК в майчината кръв става все по-висока в хода на бременността.

Метод на скрининговия тест

Отрицателните резултати важат само за типовете тризомия, които тестът е предназначен да проследява (хромозоми 21, 18 и 13). Тестът не изключва наличието на други генетични нарушения или други нарушения, които са извън неговия обхват. Резултатът от теста може да бъде изкривен поради многоплодна бременност, синдром на изчезващия близнак или чужда ДНК в пробата от майчината кръв – например след кръвопреливане, трансплантация на стволови клетки, трансплантация на органи, злокачествени заболявания на жената или нейния плод. В индивидуален план, степента на откриване на хромозомни аномалии също може да бъде повлияна от мозаицизъм на плацентата, синдром на изчезващия близнак, точкова мутация, генна инактивация или други видове генетични или епигенетични механизми. В такива случаи е препоръчително вземането на кръв да се предхожда от консултация с лабораторията.

Въпреки високата чувствителност и специфичност на тестовете, положителен резултат при скрининга с TRISOMY test, TRISOMY test XY или TRISOMY test + трябва да бъде потвърден чрез генетичен анализ на околоплодната течност на пациентката или проба от хорионни въси. Положителен резултат от скрининга с TRISOMY test не е основателна причина за аборт.*

Поради биологични и технологични ограничения, точността на TRISOMY test + при скрининга за синдром на микроделеция е сравнително по-ниска в сравнение с тази на тризомия 21, 18 и 13. Предвид като цяло ниската честота на микроделеции в популацията, няма проучвания, които надеждно да потвърдят точност на тестовете, насочени към тези синдроми.

* Преди да препоръчате TRISOMY test, не забравяйте да вземете предвид целта, предимствата и потенциалните рискове, както и алтернативите на TRISOMY test и се уверете, че разполагате с цялата необходима информация за състоянието на бременната пациентка, която може да повлияе вашия избор на най-добрата процедура при предоставянето на здравни грижи.


* В съответствие с препоръката на Етичната комисия към Министерството на здравеопазването на Словашката република, издадена на 4 февруари 2013 г. (http://www.health.gov.sk/Clanok?eticka-komisia-uznesenie-40-46).